Política de Privacitat

Política de Privacitat modificada per última vegada: gener de 2023

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (d’ara endavant, denominada “Estabanell”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant, “vostè” o el “usuari”).

En aquest sentit, Estabanell es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, Estabanell complirà amb les premisses establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació.

Sobre la base d’això, Estabanell informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulti els apartats que figuren a continuació:

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
2. En quin moment recollim les teves dades?
3. Quines són les finalitats principals del tractament de les teves dades?
4. Quina és la base de legitimació per al tractament de les teves dades?
5. Durant quan temps conservarem les dades?
6. Qui podrà ser destinatari de la comunicació de les teves dades?
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les teves dades?
8. Com protegim les dades personals?
9. Confidencialitat
10. Enllaços
11. Xarxes socials

12. Política infantil
13.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

En utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

1.Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.

NIF A62422720

Domicili social: Rec, 26-28, 08401 Granollers, Barcelona

Telèfon de contacte: 900 250 260

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

 

2. En quin moment recollim les seves dades?

Estabanell Energia pot recollir informació personal de les següents maneres:

Formularis de contacte, contractació o enviament d’un correu electrònic: hi ha disponible en la web formularis perquè pugui contactar amb nosaltres per a sol·licitar informació, realitzar consultes, contractacions i/o sol·licituds. En completar aquest formulari li demanem que s’identifiqui i que ens faciliti les seves dades de contacte per a respondre la seva consulta, petició o sol·licitud. També pot enviar-nos un correu electrònic per a contactar amb nosaltres. Tots els punts de recollida de dades es dirigeixen a l’usuari de la web i no està previst que es recullin dades de tercers motiu pel qual les dades sempre seran aportades per l’interessat. No obstant això, si per a la realització d’alguna gestió del contracte o sol·licitud concreta, fos necessari que el client aporti dades de caràcter personal de persones diferents al titular, el client haurà d’informar-los prèvia i expressament del contingut d’aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

Trucades telefòniques: Trucades del/al nostre servei d’atenció al client, que pugui realitzar o rebre del nostre servei d’atenció al client. En aquest cas les dades que recollim són aquelles que ens pugui proporcionar durant la conversa, com per exemple, el seu nom i cognoms, adreça, correu electrònic, entre d’altres.

Mitjançant Cookies: aquesta web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, li recomanem que llegeixi la política de cookies per a informació completa sobre aquest tema.

 

3.- Quines són les finalitats principals del tractament de les teves dades?

Les dades personals facilitades i recollides, ja siguin mitjançant els formularis disponibles en la Web, correus electrònics i/o trucades, seran emprades amb els següents propòsits:

(a) Respondre, atendre i gestionar a les consultes, qüestions i/o sol·licituds (inclosa la de gestionar el seu curriculum vitae per a processos de selecció presents i/o futurs, així com la de realitzar el registre com a usuari en l’àrea de client i/o soci i identificar-li per a donar-li accés a la nostra plataforma web) realitzades pels diferents usuaris;

(b) Prestar els nostres serveis de conformitat amb l’Avís Legal;

(c) Garantir el correcte funcionament tècnic de la Web i en el cas que l’autoritzi conforme a l’informat en la nostra Política de Cookies;

(d) Per al cas de contractació de serveis o productes a través del lloc Web, l’informem que la finalitat serà gestionar la seva relació amb Estabanell, la prestació dels serveis sol·licitats, la gestió de l’atenció al client i, en general, el compliment de les obligacions del Contracte. Tingui present que en cas de contractació, cadascuna de les condicions generals de contractació d’aplicació disposa de la seva política de protecció de dades i, per tant, també li serà d’aplicació aquesta. Igualment, Estabanell podrà consultar fitxers de solvència patrimonial i crèdit per a valorar la solvència econòmica del Client i, basant-se en aquestes consultes adoptar decisions que l’afectin, podent, condicionar l’entrada en vigor del Contracte o la seva vigència a la constitució d’una garantia de pagament. No obstant això, Estabanell sempre atorgarà al Client la possibilitat d’al·legar tot el que estimés pertinent a fi de defensar el seu dret o interès. En cas d’impagament, Estabanell comunicar-ho a aquests fitxers, complint la legislació vigent;

(e) En el cas de trucades telefòniques. La finalitat és realitzar o rebre el nostre servei d’atenció al client i dur a terme un control de qualitat. A la trucada quedarà informat, amb caràcter previ, de la gravació de la trucada, en el seu cas.

(f) En enquestes i sorteigs. Utilitzarem les dades que ens faciliti per gestionar els nostres sorteigs, enquestes i demés promocions, així com per al lliurament del corresponent premi, en el seu cas.

(g) També podrem utilitzar aquestes dades per oferir-li, per qualsevol mitjà, informació comercial sobre serveis i productes que en cada moment comercialitzi Estabanell, així com oferir-li novetats, promocions, descomptes, la participació en sorteigs i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per Estabanell.

(h) Addicionalment, Estabanell podrà utilitzar les dades dissociades de l’usuari, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d’usar-los dins dels seus sistemes de suport per a la presa de decisions i gestió empresarial, així com per a l’optimització dels sistemes de gestió de clients, i

(i) utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

 

4.- Quina és la base de legitimació per al tractament de les teves dades?

Les bases legals per a tractar les seves dades personals són: (a) l’existència d’una relació precontractual i/o contractual amb Estabanell; (b) quan resulti necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Estabanell; (c) quan hagi donat el seu consentiment; i (d) quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries d’Estabanell.

 

5.- Durant quan temps conservarem les dades?

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades. En el cas dels currículums rebuts, aquestes es conservaran durant el termini d’un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la seva supressió.

 

6.- Qui podrà ser destinatari de la comunicació de les teves dades?

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

– Personal autoritzat d’Estabanell o els seus representants actuant en nom d’Estabanell subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació;

– A empreses del grup Estabanell, les dades personals dels clients per a fins administratius interns (pot veure la relació de les empreses del Grup al final d’aquesta política de privacitat).

– Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;

– Estabanell, en cas d’impagament per part del Client dels seus serveis, podrà comunicar-lo als Responsables de fitxers de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable. També podrà cedir les dades a les autoritats i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicades igualment a l’Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 General Tributària i/o Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, les dades personals d’aquests clients podran ser comunicades als organismes encarregats de la protecció dels consumidors vulnerables a l’efecte d’implementar les mesures que el mateix contempla, així com a qualsevol altra Administració per a la finalitat que legalment es determini.

– En cas que el Client presti el seu consentiment, Estabanell podrà cedir les seves dades personals a les empreses del grup Estabanell per a que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzin les mateixes, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses.

– En compliment de la normativa aplicable, i en cas de contractat subministrament d’energia elèctrica, les dades necessàries per gestionar l’accés a la xarxa s’han de cedir a l’Empresa Distribuïdora de la zona, i quedaran incorporades al fitxer del Sistema d’Informació de Punts de Subministrament, del qual és responsable l’Empresa Distribuïdora, al qual podrà tenir accés la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i les empreses comercialitzadores que ho sol·licitin i dins els criteris establerts per la normativa d’aplicació. El Client pot prohibir expressament la difusió d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a l’Empresa Distribuïdora, excepte en el cas que es trobi en situació d’impagament, en el qual constarà el seu CUPS i la informació relativa a l’impagament.

– En cas de contractar el servei de telecomunicacions, als proveïdors de serveis per la prestació dels Serveis que distribueix i a les autoritats competents en matèria de telecomunicacions i les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112.

– Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions d’Estabanell). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades aplicables.

– Tercers amb qui arribem a acords comercials que puguin ser satisfactoris pels nostres clients sempre i quan vostè ens hagi donat el consentiment previ.

Les dades personals poden tractar-se fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora del EEE, Estabanell s’assegurarà que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes. Aquestes garanties poden incloure:

  1. Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades proporcionen suficients garanties per a garantir que es reuneixen els requisits d’adequació i seguretat establerts per l’RGPD; o
  2. Certificacions que demostren que els tercers situats fora de l’EEE tracten dades personals d’una forma conseqüent amb l’RGPD. Aquestes certificacions són aprovades bé per la Comissió Europea, bé per una autoritat supervisora competent, o bé per un organisme nacional d’acreditació competent d’acord amb l’RGPD.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les teves dades?

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a Estabanell si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: Estabanell de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Estabanell li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens el comuniqui per escrit a ESTABANELL IMPULSA, S.A.U., Rec, 26-28, 08401 Granollers, Barcelona o enviï’ns un e-mail a: lopd@estabanell.cat. Si es té dubtes sobre la seva identitat, pot resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva pàgina oficial https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

L’informem del dret que li assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

8. Com protegim les teves dades personals?

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, Estabanell aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, Estabanell prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Estabanell no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

9. Confidencialitat

Els professionals que treballen a Estabanell i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a Estabanell, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

10.- Enllaços

En els llocs web d’Estabanell hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull en la Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaci des de la nostra Web o que visiti de qualsevol altra manera.

11.- Xarxes socials

Estabanell té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Estabanell.

Estabanell tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de Estabanell podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

Estabanell no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

12. Política infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqui’s amb nosaltres escrivint a lopd@estabanell.cat.  En tot cas Estabanell queda exonerada del tractament de dades realitzat sobre menors sense el consentiment dels seus pares o tutors.

13. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recollim les seves dades de caràcter personal. Estabanell es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

Empreses del grup Estabanell a 1 de gener de 2022

ESTABANELL Y PAHISA, S.A.

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

ESTABANELL GENERACIÓ, S.L.U.